Pamaldų tvarka 2023 m.

PAMALDOS KAIMELIO BAŽNYČIOJE:

Pamaldų tvarka Balandžio mėn. sekmadieniais:

2d. Sekm. Verbos. Šv. Mišios – 10:00 val.

8d. Šešt. Didysis Šeštadienis. Šv. Mišios – 18:00 val.

9d. Sekm. Kristaus prisikėlimas. Velykos. Šv. Mišios – 08:00 val.

10d. Pirm. II Velykų diena. Šv. Mišios – 10:00 val.

16d. Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val. Nuo 09:00val. Šv. sakramento adoracija.

23d.Sekm. Šv, Jurgio atlaidai. Šv. Mišios – 10:00 val. Nuo 09:00val. Šv. sakramento adoracija.

30d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val. Nuo 09:00val. Šv. sakramento adoracija.

Pamaldų tvarka Gegužės mėn. sekmadieniais:

7d.Sekm. Motinos diena. Šv. Mišios – 10:00 val. už gyvas motinas ir 15:00 val. už mirusias motinas.

14d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

21d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

28d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

Pamaldų tvarka Birželio mėn. sekmadieniais:

4d.Sekm. Tėvo diena. Sudėtinės Šv. Mišios – 10:00 val. už gyvus ir mirusius tėvus.

11d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

18d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

25d.Sekm. Šv. Mišios – 10:00 val.

PAMALDOS SUDARGO BAŽNYČIOJE: 

Pamaldų tvarka Balandžio mėn. sekmadieniais:

2d. Sekm. Verbos. Šv. Mišios – 12:00 val.

8d. Šešt. Didysis Šeštadienis. Šv. Mišios – 16:00 val.

9d. Sekm. Kristaus prisikėlimas. Velykos. Šv. Mišios – 11:00 val.

10d. Pirm. II Velykų diena. Šv. Mišios – 12:00 val.

16d. Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val. 

23d.Sekm. Šv, Jurgio atlaidai.Šv. Mišios – 12:00 val.

30d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

Pamaldų tvarka Gegužės mėn. sekmadieniais:

7d.Sekm. Motinos diena. Šv. Mišios – 12:00 val. už gyvas ir mirusias motinas.

14d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

21d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

28d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

Pamaldų tvarka Birželio mėn. sekmadieniais:

4d.Sekm. Tėvo diena. Sudėtinės Šv. Mišios – 12:00 val. už gyvus ir mirusius tėvus.

11d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

18d.Sekm. Šv. Mišios – 12:00 val.

25d.Sekm. Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Šv. Mišios – 12:00 val.

ŠV. ROKO ATLAIDAI KAIMELIO PARAPIJOJE

Šv. Roko, stebuklingojo ligonių globėjo, atlaidai – laukiamiausia šventė Kaimelio parapijoje. Jai pradedama ruoštis iš anksto: tvarkoma aplinka, puošiami altoriai ir visa bažnyčia. Parapijos klebono kun. Zenono Stepanausko nuoširdaus bendravimo sutelkti, prie to prisideda Kidulių seniūnija, bendruomenės „Vinkšnupis“ nariai, bei aktyvūs parapijiečiai. Kiduliečiai ypač džiaugiasi savo Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje esančiu Šv. Roko paveikslu, kurį nutapė garsusis mūsų dailininkas M. K. Čiurlionis (1907 m.)

Šiemet Šv. Roko atlaidai vyko rugpjūčio 22 d. Šv. Mišiose ir procesijoje dalyvavo svečiai kunigai: kun. Artūras Sederevičius, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčios rektorius, kuris klausė išpažinčių ir kun. Audrius Kurapka, Pajevonio ir Lankeliškių parapijų klebonas, kuris vadovavo šv. Mišioms.

Savo pamoksle kun. A. Kurapka priminė, kad šv. Rokas yra vienas iš garsiausių šventųjų Lietuvoje. Bažnyčios garbinamas kaip visų ligonių, ypač sergančių maru ar kitomis epideminėmis ligomis, globėjas. Išdalijęs savo turtą, jis pasišventė ligonių ir mirštančiųjų žmonių tarnystei. Patyręs ir slaugytojo ir sergančiojo dalią, šv. Rokas ir šiandien tebegloboja malda į jį besikreipiančius ligonius. „Tai ypač svarbu mums visiems šiuo sumaišties, pasimetimo, pandemijos laikmečiu. Tik oriu susitelkimu, doru krikščionišku gyvenimu, atjausdami ir padėdami sergantiems, nuskriaustiems ir liūdniems, sugebėsime išsaugoti didžiausią turtą ir vertybę – sveikatą. Tai liudijo ir šv. Rokas visu savo gyvenimu. Jei eisi Dievo keliu – Viešpats tave laimins“, kalbėjo kun. A. Kurapka.

Kviesdamas išgyventi bendrystę maldoje, prašant sveikatos, klebonas skelbė: „Dėkokime Dievui ir šv. Rokui, nes ši akimirka padaro mus stipresniais, sveikesniais, laimingesniais“.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyko Kauno Muzikinio Teatro solistų atliekamas koncertas. Skambėjo solisto ir vargonininko Povilo Padleckio ir Andriaus Apšegos atliekami klasikiniai – religiniai kūriniai, kuriems akomponavo Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto pianistė Agnė Petraitytė.

 

Kidulių mokyklos mokytoja Aurelija Mazurienė

 Pamaldų tvarka 

  • Sekmadieniais Šv. Mišios aukojamos 10 val.
  • Atlaiduose, šventėse ir rekolekcijose Šv. Mišios aukojamos 10val. arba 10 val. ir 12 val.
  • Pirmadieniais Šv. Mišių nebūna

Nuo spalio 1 d. iki balandžio 1 d. Šv. Mišios:

  • Antradieniais ir penktadieniais 17 val.
  • Trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 val.

Nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. Šv. Mišios:

  • Antradieniais ir penktadieniais 18 val.
  • Trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 val.

Dėl Krikšto sakramento prašome kreiptis pas kunigą mėnesiu prieš !!!
Krikšto tėvai turi būti ne jaunesni kaip 16 metų, pavyzdingi katalikai, krikštyti Katalikų
Bažnyčioje, priėmę Atgailos, Šv. Komunijos, Sutvirtinimo sakramentą.
Krikšto tėvai, gyvenantys kartu turi būti priėmę Santuokos rsakramentą.
Sužadėtiniai dėl Santuokos Sakramento turi kreiptis j parapijos kleboną prieš tris, mėnesius!!!

Primenu, kad advente ir gavėnioje nekrikštijama ir netuokiama.

Kaimelio par. Klebonas kunigas Zenonas Stepanauskas Klebonijos tel. 8-345-62212 , mob. Tel. 8-68784371 Aušros 4 Kiduliai Šakių raj.  LT – 71404